Selecciona el teu idioma preferit

País

Idioma

Moltes gràcies per voler assistir als Afterworks d’U MES U. En els pròxims dies et confirmarem l’assistència i t’enviarem l’entrada en aquest mateix correu.
Qualsevol dubte ens pots contactar a través del correu afterworks@umesu.wine.

Codi ètic

A. Introducció

A.1 Descripció i finalitat

El codi ètic o de conducta pretén servir de guia per a l’actuació de tots els empleats d’U mes U fan tres SL.

La funció daquest codi ètic és brindar un marc de referència respecte al qual mesurar qualsevol activitat. Els empleats han de demanar assessorament en cas de dubte sobre el marc ètic, ja que la responsabilitat absoluta de cadascú és “fer allò correcte”, responsabilitat indelegable i inexcusable.

Els treballadors d’U MES U han d’evitar sempre qualsevol conducta que pugui fer malbé o posar en perill l’empresa o la seva reputació, actuant de forma legal i honesta.

A.2 Àmbit d’aplicació

Els principis i pautes de conducta continguts al Codi ètic són aplicables en la seva totalitat a tots els membres administradors, tots els empleats de l’empresa i/o totes aquelles persones físiques i/o jurídiques vinculades empresarial o professionalment amb l’empresa (proveïdors, clients, assessors o professionals externs, etc.)

L’alta direcció d’U MES U posarà tots els mitjans al seu abast per fer complir les normes que conté aquest Codi Ètic.

A.3 Obligació de conèixer el codi ètic i el control d’aplicació

Totes les persones que estan sota el seu àmbit d’aplicació tenen el deure de conèixer i complir el codi ètic, incloent-hi la comunicació al departament de recursos humans de qualsevol incompliment, ja sigui directament, a través del canal de denúncies compliance@umesu.wine o a través de la bústia de suggeriments/denúncies.

El departament de recursos humans i la persona designada per a la funció del bon govern corporatiu vetllarà per la correcta comunicació del codi ètic a tots els empleats i el compliment correcte a través del seguiment amb valoracions i revisions periòdiques.

B. Valors i principis

B.1 Aspectes generals

El bon govern corporatiu, la responsabilitat, la transparència, el compromís i l’excel·lència conformen juntament amb el dinamisme i la innovació els pilars fonamentals del codi ètic de totes les persones que formen part de l’empresa.

Totes les actuacions daquestes persones, com a conseqüència de la seva vinculació amb lempresa U mes U fan tres SL, han destar guiades per aquests valors.

B.2 Igualtat d’oportunitats

B.2.1 U mes o fan tres SL proporcionarà les mateixes oportunitats d’accés a la feina i en la promoció professional, assegurant en tot moment l’absència de situacions de discriminació per raó de sexe o orientació sexual, raça, religió, origen, estat civil o condició social.

B.2.2 Els treballadors de l’empresa s’atendran en tot moment, al principi d’igualtat i no discriminaran companys, treballadors, directius o persones amb qui es relacionessin durant el desenvolupament de la seva activitat laboral per cap causa.

B.2.3 En conseqüència, els subjectes que intervinguin en processos de contractació, selecció i/o promoció professional s’han de guiar amb objectivitat en les seves actuacions i decisions.

B.2.4 Es promourà en tot moment la igualtat d’oportunitats i serà objectiu fonamental identificar aquelles persones més d’acord amb el perfil i les necessitats del lloc a cobrir, promovent el desenvolupament professional i personal de tots els empleats.

B.2.5 Els empleats d’U mes U fan tres SL realitzaran les seves tasques en base a la seva capacitat professional, seguint amb cura les normes relatives a seguretat i higiene a la feina, amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals.

B.2.6 U MES U FAN TRES S.L. es compromet a proporcionar una formació adequada que millori les habilitats laborals de tots els empleats i proporcioni els mitjans per incrementar les seves possibilitats de promoció futura.

B.3 Qualitat i Sostenibilitat

B.3.1 U mes o fan tres SL es compromet amb la recerca constant de l’excel·lència en la producció de vins i caves.

B.3.2 Això s’ha de fonamentar a les pràctiques sostenibles que minimitzin l’impacte ambiental i promoguin la conservació de recursos naturals.

B4. Deures ètics, corrupció i suborn

Com a expressió de la integritat exigida als administradors i responsables de l’empresa, es dóna per suposat que han de complir els deures ètics següents en l’exercici del seu càrrec:

B.4.1 No donar ni acceptar regals o obsequis en lexercici del seu càrrec. Excepcionalment es podrien acceptar o atorgar obsequis quan concorrin les circumstàncies següents: siguin de valor econòmic irrellevant o simbòlic, responguin a signes de cortesia oa atencions comercials inusuals i no estiguin prohibits per la llei.

B.4.2 No oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directament oa través d’una altra persona, avantatges o beneficis presents o futurs per a si mateixos o terceres persones a través d’avantatges deguts a càrrec seu a l’empresa. En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de suborn o comissió, procedent de qualsevol altra part implicada com a funcionaris públics, personal d’altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors i accionistes.

B.4.3 Fer un ús responsable dels recursos i mitjans posats a la vostra disposició per a l’exercici del seu càrrec o posició laboral.

B.4.4 Evitar qualsevol actuació o decisió que pugui vulnerar la llei o el sistema de governança i sostenibilitat en les activitats empresarials, professionals o particulars.

B.5. Acompliment d’una conducta professional integrada

Els criteris rectors als quals s’haurà d’ajustar la conducta dels professionals de l’empresa seran la professionalitat, la integritat i l’autocontrol en les actuacions i decisions:

B.5.1 La professionalitat és l’actuació diligent, responsable, eficient i enfocada a l’excel·lència i la qualitat.

B.5.2 La integritat és l’actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos de l’empresa i amb els seus principis i valors expressats en aquest codi ètic.

B.5.3 L’autocontrol en les actuacions i en la presa de decisions suposa que qualsevol actuació que es faci s’assenta sobre quatre premisses bàsiques:
i) que sigui èticament acceptable
ii) que es trobe dins de la legalitat
iii) Que es dugui a terme en el marc d’interès social de la companyia iv) que s’estigui disposat a assumir-ne la responsabilitat.

B.6 Drets humans

B.6.1 L’empresa U mes U fan tres SL manifesta el seu compromís i vinculació amb els drets humans reconeguts a la legislació nacional i internacional de conformitat amb els Principis rectors sobre empreses i drets humans i els principis en què es basa el Pacte mundial de Nacions Unides.

B.6.2 L’empresa manifesta el rebuig total al treball infantil, al treball forçós o obligatori ia qualsevol forma d’esclavitud moderna i es compromet a respectar la llibertat d’associació i negociació col·lectiva, al dret a circular lliurement dins de cada país, la no-discriminació per cap condició o circumstància, els drets de les minories ètniques i els pobles indígenes als llocs on desenvolupin la seva activitat.

B.7 Conflictes d’interès

Un conflicte dinterès es produeix quan els interessos personals dun empleat, administrador o un tercer competeixen amb els interessos de lempresa.
B.7.1 Les persones que estan subjectes a l’abast del codi ètic actuaran sempre de manera que els seus interessos particulars, els dels seus familiars o altres persones que hi estiguin vinculades no primin sobre els de l’empresa.

B.7.2 La contractació de serveis i subministraments s’ha de fer d’acord amb els procediments interns establerts, evitant criteris de subjectivitat.

B.7.3 Si es produeix un conflicte d’interès, l’empleat ho ha de comunicar al responsable de RRHH o al responsable de compliance.

C. Compliment de la llei

C.1 Compliment de la legalitat i del compliment normatiu

Els professionals d’U mes u fan tres SL compliran estrictament la legalitat vigent a la jurisdicció en què desenvolupin la seva activitat, atenent l’esperit i la finalitat de les normes. Així mateix, es respectaran íntegrament les obligacions i els compromisos assumits per l’empresa en les seves relacions contractuals amb tercers, així com els usos i les bones pràctiques dels països on exerceixin la seva activitat.

C2. La Companyia assumeix com a pautes de comportament bàsiques, entre d’altres, la Declaració Universal de Drets Humans, Declaració dels principis i drets fonamentals a la feina i Convenis de l’Organització Internacional del Treball, les Línies Directrius per a Empreses Multinacionals de l’OCDE i el Pacte Mundial de Nacions Unides.

U MES U FAN TRES S.L. té com a objectiu que totes les persones i entitats a les quals és aplicable aquest Codi de Conducta compleixin en les seves relacions amb els grups d’interès els principis que s’indiquen a continuació:

• Complir i acatar les lleis nacionals i internacionals que siguin aplicables.

• Respectar els drets humans i les llibertats públiques, contribuir a la preservació de l’entorn natural i col·laborar amb el desenvolupament i el benestar de les comunitats.

• Promoure l’honestedat, l’equitat, la veracitat, el compliment dels compromisos, la lliure competència i la transparència.

• Brindar unes bones condicions de treball, respectant els drets laborals.

• Contribuir de manera activa i des d’una posició de lideratge a l’equilibri ambiental i impulsar una economia baixa en carboni.

C.2 Competidors

L’empresa es compromet a competir als mercats de forma legal ia no fer publicitat enganyosa o denigratòria de la seva competència o tercers.
L’obtenció d’informació de tercers, incloent-hi la de la competència, es realitzarà en el marc de la legalitat.

C.3 Organismes reguladors

Les relacions amb els organismes reguladors i els funcionaris es regiran pels principis de llegatat, transparència, lleialtat, confiança, professionalitat, col·laboració, reciprocitat i bona fe, sense prejudici de les legítimes controvèrsies que, respectant els principis anteriors i en defensa de l’interès social, puguin suscitar-se amb les autoritats esmentades en relació amb la interpretació o aplicació de les normes.

L’empresa respectarà i acatarà les resolucions judicials o administratives que es dictin, però es reserven el dret a recórrer-les, davant de totes les instàncies que sigui oportú, quan entenguin que no s’ajusten a dret i contravinguin els seus interessos.

C.4 Tributs

L’empresa assegura el compliment de la normativa tributària aplicable a qualsevol dels països on desenvolupi la seva activitat empresarial.
Es procurarà una coordinació adequada de la política fiscal, en el marc de la consecució de l’interès social i del suport a l’estratègia empresarial a llarg termini, evitant riscos i ineficiències fiscals en l’execució de les decisions de negoci.

C.5 Legalitat laboral

C.5.1 S’ha de respectar en qualsevol cas la legislació vigent en matèria laboral per a qualsevol treballador de l’empresa.
C.5.2 Es pagarà als professionals que treballin a l’empresa o per a l’empresa d’acord amb les lleis salarials aplicables, inclosos els salaris mínims, les hores extres i els beneficis socials.

C.6 Relacions amb Autoritats

Els empleats mantindran una actitud de respecte i col·laboració amb els representants de les autoritats en el marc de les seues competències. La vinculació, pertinença o col·laboració amb partits polítics, ONG o amb altres tipus d’entitats, institucions o associacions, així com les contribucions o serveis a aquests, s’hauran de fer de manera que en quedi clar el caràcter personal. No s’han de desenvolupar activitats professionals fora d’U mes U fan tres SL si interfereixen amb la seva tasca habitual o si d’alguna manera es troben en conflicte d’interessos. En cas d’exercir alguna activitat d’aquest tipus, ho heu de comunicar a la direcció de RRHH o responsable de Compliance per a la seva valoració.

D. Respecte als empleats

U MES U FAN TRES S.L. rebutja qualsevol manifestació d’assetjament físic, psicològic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones i promou condicions de treball que evitin l’assetjament en totes les formes, incloent-hi el sexual i aquell per raó de sexe.

D.1 Tots els subjectes amb personal a càrrec seu en els diferents departaments o àrees de negoci de l’empresa han de promoure que no es produeixin situacions de discriminació, manca d’igualtat, menyspreu o faltes al respecte i/oa la dignitat de les persones.

D.2 Des de l’empresa es promouran unes relacions basades en el respecte per la dignitat dels altres i la col·laboració recíproca, propiciant un ambient laboral respectuós per assolir un clima de treball positiu, sense distincions per raó de posició dins de l’empresa , títols, edat, gènere o qualsevol altra condició contrària als principis ètics d’U mes o fan tres SL.

D.3 Es promourà un entorn respectuós de treball i sense assetjament. Es rebutja qualsevol manifestació d’assetjament, abús d’autoritat així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil.

D.4 Els directius de l’empresa han de promoure un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal, i procurar que sigui possible la conciliació dels requeriments del treball amb la seva vida personal i familiar.

D.5 Es respectaran els drets laborals reconeguts legalment, així com les activitats que duguin a terme les organitzacions representatives dels treballadors, d’acord amb les funcions i competències que tinguin legalment atribuïdes.

D.6 Tot empleat que detecti el més lleuger indici de qualsevol situació i/o actuació que pogués donar lloc a la vulneració de drets laborals o sindicals, ho haurà de comunicar immediatament al responsable de RRHH.

D.7 L’empresa U mes U fan tres SL es compromet a vetllar per la protecció dels seus professionals, evitant la seva sobreexposició a perills físics, químics o biològics i de tasques que demanin sobreesforç físic al lloc de treball. Així mateix, es compromet a identificar i avaluar les potencials situacions de risc o emergència al lloc de treball i minimitzar-ne l’impacte mitjançant la implementació de mesures de prevenció. Es proporcionarà el material necessari per minimitzar els riscos laborals a través del que disposa l’avaluació de riscos.

E. Relacions amb proveïdors

E.1 Els professionals de la companyia es comprometen al compliment dels procediments interns establerts per als processos dadjudicació, inclosos, especialment, els referits a lhomologació de proveïdors.

E.2 Els professionals evitaran qualsevol mena d’interferència o influència de proveïttercers que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional i no podran rebre cap mena de remuneració procedent de proveïdors, ja sigui en efectiu o en espècies.

E.3 El proveïdor informarà l’empresa de qualsevol incompliment o sospita d’incompliment del codi ètic, utilitzant el correu electrònic a l’adreça que està habilitada a aquest efecte al canal de denúncies: compliance@umesu.wine.

E.4 Tots els proveïdors que treballin o vulguin treballar amb U mes U fan tres SL hauran de complir el codi ètic i la legislació vigent: normativa, laboral, fiscal, de PRL, ambiental, etc. A més de comprometre’s a respectar els drets humans.

E.5 Els preus i les informacions presentades pels proveïdors seran tractats confidencialment i no es revelaran a tercers llevat del consentiment dels interessats o per obligació legal, o en compliment de resolucions judicials o administratives.

E.6 Els professionals d’U mes U fan tres vetllaran pel compliment del que disposa aquest codi ètic per part dels seus proveïdors i actuaran en conseqüència davant de qualsevol violació.

F. Relacions amb clients i consumidors

F.1 L’empresa U mes u fan tres SL es compromet a oferir una qualitat de productes igual o superior al que estableix legalment, fomentant el consum responsable, competint al mercat i realitzant les activitats de màrqueting i vendes basant-se en els mèrits dels seus productes i serveis.

F.2 Els contractes amb els clients seran redactats de manera senzilla i clara. A les relacions precontractuals o contractuals amb els clients es propiciarà la transparència i s’informarà clarament de tots els punts.

F.3 Els professionals evitaran qualsevol classe d’interferència o influència de clients o tercers que en pugui alterar la imparcialitat i l’objectivitat professional i no poden rebre cap mena de remuneració procedent de clients, ja sigui en efectiu o en espècies.

F.4 Es garantirà la confidencialitat de les dades dels clients, comprometent-nos a no revelar-los a tercers, llevat del consentiment del client o per obligació legal o en compliment de resolucions judicials o administratives.

F.5 La captació, utilització i tractament de dades de caràcter personal dels clients s’han de fer de manera que es garanteixi el dret a la seva intimitat i el compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, així com els drets reconeguts als clients per la legislació sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres disposicions que siguin aplicables.

G. Ús i protecció d’actius

G.1 U MES U FAN TRES S.L. posa a disposició dels empleats els recursos necessaris per a l’exercici de la seva activitat professional.

G.2 Les persones d’U MES U FAN TRES S.L. han dutilitzar els recursos de lempresa de forma responsable, apropiada i comptant amb les autoritzacions pertinents, en lentorn de la seva activitat professional. Així mateix, els han de protegir i preservar de qualsevol ús inadequat del qual es puguin derivar perjudicis per als interessos de l’empresa.

G.3 Les persones d’U MES U FAN TRES S.L. tenen prohibit alienar, transmetre, cedir o ocultar qualsevol bé titularitat de la Companyia amb la finalitat d’eludir el compliment de responsabilitats i compromisos davant de tercers.

G.4 Els equips i sistemes informàtics d’U MES U FAN TRES S.L. han de tenir un ús exclusivament professional. Això no obstant, en aquells supòsits en què excepcionalment s’utilitzin aquests recursos per a fins personals, el seu ús ha de ser mínim, raonable, adequat i conforme al principi de bona fe contractual. Totes les persones de la Companyia hauran de conèixer i acceptar les normes establertes per la companyia. Els recursos tecnològics no es poden utilitzar per:

  • • Emetre en nom del grup opinions personals o accedir amb el mateix objectiu a fòrums o xarxes socials, llevat del consentiment exprés a aquest efecte.
  • • Emmagatzemar o distribuir, ni visitar llocs d’Internet amb material inapropiat que atempti contra els drets humans, la intimitat, l’honor, la pròpia imatge, la llibertat religiosa; o contra la dignitat de les persones com ara racisme, xenofòbia, apologia de la violència o del terrorisme, i material pornogràfic o d’apologia sexista.
  • • Usar, introduir, descarregar, copiar, transmetre, reproduir, distribuir o emmagatzemar qualsevol tipus de programari, obra editada o invenció protegida per la propietat intel·lectual o industrial sense la corresponent llicència o autorització.
  • • Realitzar o participar en enviaments massius de correus electrònics amb cadenes de missatges, bromes, o imatges inadequades.

H. Mesures contra el suborn, frau i la corrupció

H.1 U MES U FAN TRES S.L. es declara contrària a influir sobre la voluntat de persones alienes a la Companyia per obtenir algun benefici mitjançant lús de pràctiques no ètiques. Tampoc permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats.

H.2 Els empleats, per raó del càrrec o responsabilitat, no poden acceptar cap tipus de regal, atenció, servei o qualsevol altra classe de favor de qualsevol persona o entitat que superi els límits establerts a la política d’integritat de l’empresa i que puguin afectar la seva objectivitat en la presa de decisions o influir en la seva activitat comercial, professional o administrativa dins de lempresa. Així mateix, queda terminantment prohibida a tots els empleats la participació directa o indirecta en tota mena d’activitats que impliquin pràctiques corruptes, com ara suborns, comissions il·legals o tràfic d’influència.

I. Prevenció del blanqueig de capitals

I.1 U MES U FAN TRES S.L. aplica el rigor més gran per prevenir i evitar el blanqueig de capitals provinents d’activitats delictives o il·lícites, i compta amb procediments de control intern per a la seva prevenció, detecció i, si escau, eradicació.

I.2 Totes les persones d’U MES U FAN TRES S.L. hauran de complir amb les disposicions legals aplicables i prestar especial atenció a aquells supòsits en què hi hagi indicis de manca d’integritat de les persones o entitats amb què es mantenen relacions comercials com, entre d’altres, pagaments que resultin inusuals atenent a la naturalesa de la transacció, pagaments realitzats a o per tercers no esmentats amb el contracte, pagaments a persones o entitats residents en paradisos fiscals oa comptes bancaris oberts en oficines ubicades en paradisos fiscals, pagaments a entitats en què no sigui po¬ possible identificar els socis o darrers beneficiaris, pagaments extraordinaris no previstos en els contractes.

I.3 Llevat de casos excepcionals, amb autorització expressa i amb suport documental traçable, U MES U FAN TRES S.L. no permet els pagaments en efectiu. En conseqüència, és obligació dels treballadors informar immediatament a través dels seus superiors jeràrquics o mitjançant un correu electrònic enviat a compliance@umesu.wine, de qualsevol menyscapte de les lleis o codis interns en qualsevol dels aspectes assenyalats en aquest apartat.

J. Sostenibilitat i medi ambient

J.1 Comunicació
U MES U FAN TRES SL es compromet a transmetre el compromís de l´empresa amb la producció de vins i caves d´alta qualitat, basada en principis de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

Es fomentarà la consciència ambiental entre els nostres empleats i els nostres clients, proporcionant informació sobre les pràctiques sostenibles.

J.2 Compromís amb la Sostenibilitat

Es cercarà constantment reduir l’empremta de carboni a totes les etapes del procés de producció i distribució. Minimitzar el malbaratament i fomentar el reciclatge a totes les operacions. Prioritzar pràctiques sostenibles, com ara l’ús responsable de l’aigua i la promoció de la biodiversitat. Implementar tecnologies i pràctiques que promoguin l’eficiència energètica

J.3 Protecció del Medi Ambient

Es garanteix el compliment amb totes les lleis i regulacions ambientals aplicables a les nostres activitats.
Es proposarà adoptar mesures preventives per protegir el terra, l’aire i l’aigua de possibles contaminacions.

J.4 Innovació Responsable

Es fomenta la investigació i la innovació en pràctiques sostenibles per millorar continuament la nostra gestió ambiental. Cerqueu constantment reduir l’impacte ambiental dels nostres envasaments i materials d’embalatge.

J.5 Relacions Responsables amb Proveïdors

S’ha de prioritzar la col·laboració amb proveïdors que comparteixin els nostres valors de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Promoure pràctiques de compra responsables que considerin limpacte ambiental dels productes i serveis que adquirim.

Cal escortar les inquietuds dels clients, empleats i altres parts interessades respecte de les nostres accions ambientals i respondre de manera adequada.

K. Responsabilitat social

K.1 L’empresa U MES U FAN TRES SL contribueix, amb la seva activitat empresarial i la seva estratègia de desenvolupament sostenible al progres de la comunitat que l’envolta, tant des del punt de vista econòmic com des de la perspectiva de l ‘ètica empresarial, la promoció de la igualtat i la justícia social, la protecció dels col·lectius vulnerables, el foment de la innovació i la cura del medi ambient, la generació d’ocupació de qualitat basada en la diversitat, la inclusió i el sentit de pertinença, així com el lideratge a la lluita contra el canvi climàtic.

K.2 Totes les aportacions de contingut social, cultural o de qualsevol altra naturalesa que s’efectuïn en nom de l’empresa hauran de complir els següents requisits: No ser anònims, tenir una finalitat legítima i quan siguin dineràries, fer-se per qualsevol mitjà de pagament que permeti identificar el receptor dels fons ideixar constància de l’aportació.

L. Confidencialitat i protecció de dades

L.1 Amb caràcter general, els empleats hauran de guardar secret professional respecte a les dades o informació, públiques o no públiques que coneguin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat professional, ja siguin procedents o es refereixin a clients, proveïdors , a l’empresa a altres empleats o directius oa qualsevol altre.

L.2 Els treballadors s’han d’abstenir d’utilitzar la informació que coneguin amb motiu de l’exercici de la seva tasca, per a qualsevol fi diferent d’aquesta, i en cap cas no poden conservar-la o duplicar-la la.

M. Report i irregularitats

M.1 Qualsevol denuncia respecte d’una irregularitat o comportament poc ètic es pot establir per canals segurs, ja sigui a través del correu compliance@umesu.wine, com acudint directament a la persona responsable de RRHH i de responsabilitat social corporativa, com a través del correu bústia de suggeriments de lempresa.

M.2 U mes o fan tres SL garanteix que no hi haurà represàlies contra aquells que informin de manera veraç de l’incompliment del codi ètic per qualsevol dels seus empleats o administradors.

M.3 No es permetran notificacions anònimes, només confidencials. Per aquest motiu, el sistema de denúncia només podrà ser utilitzat amb la identificació prèvia de la persona denunciant. L´empresa ha de preservar l´anonimat de la persona que ha comunicat de bona fe preocupacions legítimes sobre el compliment del present Codi i assegurar la confidencialitat de tot el procés.

M.4 La persona amb el càrrec de vetllar per la responsabilitat social corporativa és la responsable de supervisar i garantir el compliment daquest codi ètic.

M.5 U MES U FAN TRES SL assumeix la responsabilitat de corregir ràpidament qualsevol violació daquest codi.

N. Revisió i actualització

N.1 U mes o fan tres SL es compromet a revisar periòdicament el codi ètic i actualitzar-lo segons calgui.

N.2 Qualsevol revisió i modificació del codi ètic serà informada als empleats i administradors.

O. Compliment i conseqüències

O.1 Els empleats i administradors han de complir tant les disposicions generals (lleis, reglaments, etc.) com la normativa interna de l’empresa que sigui aplicable a la seva activitat.

O.2 En tota denuncia o investigació respecte a irregularitats en el comportament del personal es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa ia la presumpció d’innocència.

O.3 Es valorarà i es farà efectiva la recisió de contractes amb proveïdors en cas de sospita d’irregularitats o incompatibilitats amb el codi ètic de l’empresa.

O.4 L’incompliment per qualsevol persona física del Codi esmentat comportarà la punició corresponent segons la gravetat de la seva actuació. Aquelles conductes que siguin considerades lleus tindran com a conseqüència un expedient disciplinari i una suspensió de sou i treball. Les conductes que siguin considerades greus o molt greus comportaran lextinció de la relació laboral i, si escau, serà informada lautoritat corresponent.

P. Aprovació i vigència del codi ètic

Aquest text del Codi Ètic és actualment vigent. L’Òrgan d’Administració va aprovar el codi el 25 de juliol de 2023 i la seva darrera modificació va ser el 26 de juliol de 2023